do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 10 maja 2012 r., sygn. BDF1/4900/30/28/12/571

  data dodania: 14.08.2012

  Wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zastrzeżenie, aby w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - kwota naruszeń nie przekraczała kwoty minimalnej łącznie w roku budżetowym odnosi się do działań lub zaniechań w ramach jednego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, rozumianego jako kwalifikacja tych czynów z jednego przepisu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 • sygn. 2013_0123

  data dodania: 22.03.2013

 • Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  data dodania: 29.10.2013

  Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług. Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. KIO 47/15, KIO 60/15, KIO 81/15

  data dodania: 24.04.2015

  Elementem oferty mający wpływ na wysokość ceny są koszty pracy, której wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazaną w art. 90 ustawy pzp. Należy zauważyć, że przepis ten wskazując jako jedną z przesłanek oceny i uznawania tzw. domniemania ceny rażąco niskiej nie uzależnia tej przesłanki od sposobu przygotowania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu bądź rezygnacji z wymogu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy pzp tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, odniesienie kosztów pracy

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. 5/12/2013

  data dodania: 27.03.2013

  Brak jest podstaw do ograniczenia przez radę obowiązku składania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” do „ nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji jednoznacznych postanowień wskazanego przepisu o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w przypadku zmiany

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. XVII/ 3938/2013

  data dodania: 03.09.2013

  Upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy na czas niekreślony w zakresie dostawy usług z tytułu utrzymania porządku i czystości jako nie mieszczącej się w katalogu umów pozostaje w sprzeczności z art. 143 Prawa zamówień publicznych.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2015 r., sygn. KIO 415/15, KIO 419/15

  data dodania: 04.09.2015

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mają możliwość skarżenia także zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający. Wykonawca także w takiej sytuacji może posiadać interes we wniesieniu odwołania. Dla wykazania interesu, nie jest przecież konieczne doznanie uszczerbku, ale wystarczy samo jego zagrożenie, potencjalna możliwość prowadząca do takiego rozwoju sytuacji w dalszym przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 179 pzp). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jako najkorzystniejsza została wybrana jego oferta. Wobec tego dopóki wybór oferty nie jest ostateczny istnieje możliwość wniesienia uzasadnionego odwołania przez konkurencyjnego wykonawcę.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. KIO 287/15, KIO 293/15

  data dodania: 21.07.2015

  Instytucja wyjaśniania oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 Pzp służy wyłącznie uzyskiwaniu informacji w zakresie zobowiązania wyrażonego w ofercie. Wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę stanowią wykładnię oświadczenia woli wykonawcy, mogą zatem dotyczyć wyłącznie istniejących elementów oferty i nie mogą służyć do rozszerzenia zakresu zobowiązania wykonawcy o elementy, które wbrew wymaganiom zamawiającego, zostały pominięte w treści złożonej oferty.

 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. I PZ 28/07

  data dodania: 27.07.2010

  To, że odpis skargi kasacyjnej złożony na wezwanie sądu różni się od jej oryginału tylko tym, że jeden z akapitów uzasadnienia został umieszczony w innym miejscu, nie oznacza nieuzupełnienia braku skargi.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2013 r., sygn. KIO 912/13, KIO 981/13

  data dodania: 25.01.2014

  Zamawiający może w sposób dowolny formułować postanowienia wzoru umowy, a w tym wymagania od wykonawcy dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te postanowienia nie są sprzeczne z przepisami prawa.

 • Wyrok SN z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. II CSK 118/16

  data dodania: 10.02.2017

  Warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest akceptacja (wyraźna lub dorozumiana) umowy, którą inwestor zna lub co najmniej miał możliwość poznania jej postanowień wyznaczających zakres jego odpowiedzialności. Warunki powyższe nie dotyczą - co oczywiste -wyrażenia zgody w sposób milczący, przewidziany w zd. drugim § 2 art. 6471 k.c. Jeżeli w umowie o zastępstwo inwestycyjne ustalono, że inwestor zastępczy działa w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego i objęto zakresem zadań inwestora zastępczego udzielanie zgody wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą (art. 6471 § 2 k.c.), zgoda inwestora zastępczego wyrażona w tym przedmiocie rodzi odpowiedzialność inwestora bezpośredniego przewidzianą w art. 6471 § 5 k.c.

 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2017 r., sygn. II GSK 167/17

  data dodania: 19.03.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Gminy Daszyna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 października 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 687/16 w sprawie ze

 • Wyrok NSA z dnia 9 marca 2017 r., sygn. II OSK 1675/16

  data dodania: 13.03.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Czapska – Górnikiewicz (spr.) Sędziowie sędzia NSA Roman Hauser sędzia del. NSA Tomasz Zbrojewski po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora

 • Wyrok NSA z dnia 9 marca 2017 r., sygn. II OSK 1566/16

  data dodania: 12.03.2017

  Art. 135 p.p.s.a. określa obowiązek sądu administracyjnego zastosowania przewidzianych tą ustawą środków, celem usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego jej załatwienia. Obowiązek ten nie stanowi uprawnienia procesowego skarżącego do żądania objęcia zakresem orzekania aktów lub czynności podjętych w granicach tej samej sprawy.

 • Wyrok NSA z dnia 1 marca 2017 r., sygn. II FSK 1037/15

  data dodania: 05.03.2017

  Użyty w art. 21 ust. 1 pkt 120) lit. a) u.p.d.o.f. ogólny zwrot legislacyjny nie pozwala przyjąć, że regulowana tym przepisem ulga podatkowa nie dotyczy świadczenia rekompensującego szkodę rzeczywistą. W efekcie nie znajduje uzasadnienia wyłączenie z zakresu ulgi podatkowej świadczeń odszkodowawczych z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

 • Wyrok NSA z dnia 1 marca 2017 r., sygn. II FSK 107/15

  data dodania: 05.03.2017

  Niedopuszczalne jest różnicowanie na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym i innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym szpitali uzdrowiskowych.

 • Wyrok NSA z dnia 1 marca 2017 r., sygn. II FSK 771/15

  data dodania: 05.03.2017

  Użyty w art. 21 ust. 1 pkt 120) lit. a) u.p.d.o.f. ogólny zwrot legislacyjny nie pozwala przyjąć, że regulowana tym przepisem ulga podatkowa nie dotyczy świadczenia rekompensującego szkodę rzeczywistą. W efekcie nie znajduje uzasadnienia wyłączenie z zakresu ulgi podatkowej świadczeń odszkodowawczych z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

 • Wyrok NSA z dnia 1 marca 2017 r., sygn. II FSK 3597/15

  data dodania: 05.03.2017

  Mimo istnienia między małżonkami wspólności ustawowej, małżonkowie zachowują majątki osobiste, w skład których wchodzą prawa i przedmioty majątkowe nabyte w przypadkach określonych w art. 33 k.r.o. Rzecz w tym, że samo ustalenie istnienia między małżonkami wspólności ustawowej oraz faktu, że określone składniki majątkowe zostały nabyte przez jednego z małżonków w czasie jej trwania, nie implikuje wniosku, że składniki te objęte są wspólnością ustawową - może bowiem zaistnieć jeden z wyjątków przewidzianych w art. 33 k.r.o. Dopiero zatem wykluczenie, że dany składnik majątkowy nie wszedł do majątku osobistego (na zasadach określonych w art. 33 k.r.o.) pozwala przyjąć wniosek, że należy zaliczyć go do majątku wspólnego.

 • Uchwała NSA z dnia 27 lutego 2017 r., sygn. I OPS 2/16

  data dodania: 03.03.2017

  Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.).

 • Wyrok TK z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. K 2/15

  data dodania: 10.03.2017

  Zwrot opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej

 • Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. II GSK 4768/16

  data dodania: 01.03.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Stanisław Gronowski (spr.) sędzia NSA Gabriela Jyż sędzia del. WSA Dorota Dąbek po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

 • Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. II GSK 4717/16

  data dodania: 01.03.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Stanisław Gronowski (spr.) sędzia NSA Gabriela Jyż sędzia del. WSA Dorota Dąbek po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. KIO 217/17

  data dodania: 23.03.2017

  Brak wniesienia wadium przelewem, a dokonanie tego poprzez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego prowadzony w Banku P.B. S.A. w okolicznościach tej sprawy nie mógł skutkować odrzuceniem oferty odwołującego z postępowania w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. W ocenie Izby przepis ten w odniesieniu do sformułowania "wniesione w sposób nieprawidłowy" - stricte będzie odnosił się do wszelkich odstępstw od koniecznej treści np. dokumentów gwarancji wadialnych - ubezpieczeniowych i bankowych, niezachowania formy przelewu bankowego, ale w kwotach mogących świadczyć o unikaniu nakazanej przepisami odrębnymi formy rozliczeń.

 • Wyrok TK z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. U 2/15

  data dodania: 25.02.2017

  Aplikacja notarialna WYROK z dnia 16 lutego 2017 r. Sygn. akt U 2/15 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres - przewodniczący Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca Małgorzata Pyziak-Szafnicka, po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i

 • Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. I OSK 2105/16

  data dodania: 01.03.2017

  Warunek przytoczenia podstaw zaskarżenia i ich uzasadnienia nie jest spełniony, gdy zmusza Sąd drugiej instancji do domyślania się, który przepis prawa miał na uwadze skarżący kasacyjnie podnosząc zarzut naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania.