do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 10 maja 2012 r., sygn. BDF1/4900/30/28/12/571

  data dodania: 14.08.2012

  Wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zastrzeżenie, aby w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - kwota naruszeń nie przekraczała kwoty minimalnej łącznie w roku budżetowym odnosi się do działań lub zaniechań w ramach jednego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, rozumianego jako kwalifikacja tych czynów z jednego przepisu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 • sygn. 2013_0123

  data dodania: 22.03.2013

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. KIO 47/15, KIO 60/15, KIO 81/15

  data dodania: 24.04.2015

  Elementem oferty mający wpływ na wysokość ceny są koszty pracy, której wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazaną w art. 90 ustawy pzp. Należy zauważyć, że przepis ten wskazując jako jedną z przesłanek oceny i uznawania tzw. domniemania ceny rażąco niskiej nie uzależnia tej przesłanki od sposobu przygotowania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu bądź rezygnacji z wymogu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy pzp tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, odniesienie kosztów pracy

 • Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  data dodania: 29.10.2013

  Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług. Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. 5/12/2013

  data dodania: 27.03.2013

  Brak jest podstaw do ograniczenia przez radę obowiązku składania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” do „ nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji jednoznacznych postanowień wskazanego przepisu o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w przypadku zmiany

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. XVII/ 3938/2013

  data dodania: 03.09.2013

  Upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy na czas niekreślony w zakresie dostawy usług z tytułu utrzymania porządku i czystości jako nie mieszczącej się w katalogu umów pozostaje w sprzeczności z art. 143 Prawa zamówień publicznych.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2015 r., sygn. KIO 415/15, KIO 419/15

  data dodania: 04.09.2015

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mają możliwość skarżenia także zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający. Wykonawca także w takiej sytuacji może posiadać interes we wniesieniu odwołania. Dla wykazania interesu, nie jest przecież konieczne doznanie uszczerbku, ale wystarczy samo jego zagrożenie, potencjalna możliwość prowadząca do takiego rozwoju sytuacji w dalszym przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 179 pzp). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jako najkorzystniejsza została wybrana jego oferta. Wobec tego dopóki wybór oferty nie jest ostateczny istnieje możliwość wniesienia uzasadnionego odwołania przez konkurencyjnego wykonawcę.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. KIO 287/15, KIO 293/15

  data dodania: 21.07.2015

  Instytucja wyjaśniania oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 Pzp służy wyłącznie uzyskiwaniu informacji w zakresie zobowiązania wyrażonego w ofercie. Wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę stanowią wykładnię oświadczenia woli wykonawcy, mogą zatem dotyczyć wyłącznie istniejących elementów oferty i nie mogą służyć do rozszerzenia zakresu zobowiązania wykonawcy o elementy, które wbrew wymaganiom zamawiającego, zostały pominięte w treści złożonej oferty.

 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. I PZ 28/07

  data dodania: 27.07.2010

  To, że odpis skargi kasacyjnej złożony na wezwanie sądu różni się od jej oryginału tylko tym, że jeden z akapitów uzasadnienia został umieszczony w innym miejscu, nie oznacza nieuzupełnienia braku skargi.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2013 r., sygn. KIO 912/13, KIO 981/13

  data dodania: 25.01.2014

  Zamawiający może w sposób dowolny formułować postanowienia wzoru umowy, a w tym wymagania od wykonawcy dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te postanowienia nie są sprzeczne z przepisami prawa.

 • Wyrok SN z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. II CSK 118/16

  data dodania: 10.02.2017

  Warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest akceptacja (wyraźna lub dorozumiana) umowy, którą inwestor zna lub co najmniej miał możliwość poznania jej postanowień wyznaczających zakres jego odpowiedzialności. Warunki powyższe nie dotyczą - co oczywiste -wyrażenia zgody w sposób milczący, przewidziany w zd. drugim § 2 art. 6471 k.c. Jeżeli w umowie o zastępstwo inwestycyjne ustalono, że inwestor zastępczy działa w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego i objęto zakresem zadań inwestora zastępczego udzielanie zgody wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą (art. 6471 § 2 k.c.), zgoda inwestora zastępczego wyrażona w tym przedmiocie rodzi odpowiedzialność inwestora bezpośredniego przewidzianą w art. 6471 § 5 k.c.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3923/14

  data dodania: 13.02.2017

  Przy ocenie, co składa się na daną budowlę jako całość techniczno-użytkową nie można pominąć wyliczenia budowli, zawartego w art. 3 pkt 3 u.P.b. i urządzeń budowlanych, zawartego w art. 3 pkt 9 tej ustawy. Nie może zatem być uznany za budowlę lub urządzenie budowlane obiekt, który nie jest wymieniony wprost w przepisach u.P.b. i nie jest do tych obiektów nawet podobny. Z tych powodów w orzecznictwie właściwie jednolicie uznano, że transformatory nie są budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3926/14

  data dodania: 13.02.2017

  Nie ma przeszkód prawnych, aby w trakcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty organ podatkowy, kiedy jest to uzasadnione, wszczął z urzędu odrębne postępowanie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jedyną regulacją prawną dotyczącą łącznie postępowania w sprawie nadpłaty i postępowania w przedmiocie wysokości zobowiązania podatkowego oraz dopuszczalności równoczesnego prowadzenia tych postępowań jest przepis art. 79 § 1 O.p. Na podstawie art. 79 § 1 O.p. postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. Z treści przytoczonego

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. II FSK 4059/14

  data dodania: 13.02.2017

  Art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.d.o.f. dotyczy przychodu z umorzenia udziałów (akcji), niezależnie od tego, czy zostały one nabyte w drodze wymiany udziałów, czy też w inny sposób.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. II FSK 3081/16

  data dodania: 13.02.2017

  Klasycznie rozumiane uznanie administracyjne utożsamiane jest z luzem decyzyjnym, którym dysponują organy sprawujące jurysdykcję administracyjną w sprawach indywidualnych, a nie organy umocowane do wydawania aktów generalnych, w tym stanowienia prawa miejscowego. Te ostatnie wypełniają swoje zadania w ramach ustawowo wyznaczonej im przez ustawy swobody działania, co musi być traktowane jako wyraz urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady samodzielności samorządu terytorialnego.

 • Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. I OSK 1641/16

  data dodania: 10.02.2017

  Dwukrotne rozpoznanie oznacza obowiązek przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego, dowodowego, a nie jedynie wydanie dwóch rozstrzygnięć dwóch organów rożnych stopni.

 • Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. I GSK 1438/16

  data dodania: 10.02.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Hanna Kamińska (spr.) Sędzia NSA Janusz Zajda Sędzia del. WSA Barbara Mleczko-Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [.] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28

 • Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 2144/16

  data dodania: 10.02.2017

  Stosowanie do art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej, w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku (zawiadomienia), pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Osobie fizycznej pisma doręcza się w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, natomiast osobie prawnej - w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności. Słowo "adres" winno nawiązywać do wymienionych miejsc. W potocznym rozumieniu "adres" to miejsce zamieszkania lub pobytu osoby. Powinien to być adres aktualny, pozwalający na skuteczne doręczenie pisma. Jednak ustawa wyraźnie wskazuje, że obowiązek zawiadomienia istnieje "w toku postępowania", czyli po jego skutecznym

 • Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 2145/16

  data dodania: 10.02.2017

  Stosowanie do art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej, w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku (zawiadomienia), pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Osobie fizycznej pisma doręcza się w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, natomiast osobie prawnej - w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności. Słowo "adres" winno nawiązywać do wymienionych miejsc. W potocznym rozumieniu "adres" to miejsce zamieszkania lub pobytu osoby. Powinien to być adres aktualny, pozwalający na skuteczne doręczenie pisma. Jednak ustawa wyraźnie wskazuje, że obowiązek zawiadomienia istnieje "w toku postępowania", czyli po jego skutecznym

 • Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. II OSK 1553/16

  data dodania: 10.02.2017

  Jako spełnienie przesłanki dodatkowych warunków należy także rozumieć uzyskanie stosowanych decyzji właściwych organów administracji, które pozwolą na zgodne z przepisami zagospodarowanie terenu, w tym przypadku zgodne z przepisami i zapewniające ochronę środowiska prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu odpadów.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. KIO 54/17

  data dodania: 22.02.2017

  Jako że postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i zamawiający zaanonsował, że zastosuje art. 24aa Pzp, zamawiający dokonał najpierw oceny ofert i stwierdzając, że wykonawca ZUL, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegała wykluczeniu - zamawiający mógł zaniechać oceny spełniania przez wszystkich wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny pozostałych ofert.

 • Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 3913/14

  data dodania: 30.01.2017

  Instytucję umorzenia zaległości podatkowych – również tą, którą przewiduje ustawa restrukturyzacyjna – należy rozpatrywać wyłącznie w płaszczyźnie wykonywania zobowiązań podatkowych. Nie prowadzi ona do uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Wniosek o umorzenie podlega rozpatrzeniu w odrębnym postępowaniu, które nie obejmuje problematyki ustalenia należności podatkowych.

 • Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 3929/14

  data dodania: 30.01.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. W.-H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. I GSK 1296/16

  data dodania: 10.02.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Zajda (spr.) Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia del. WSA Barbara Mleczko-Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 4065/14

  data dodania: 10.02.2017

  Uznanie zarzutu za niedopuszczalny na podstawie art. 34 § 1a u.p.e.a. może nastąpić tylko w przypadkach w tym przepisie wskazanych. Natomiast zastosowanie art. 34 § 1a pozbawia organ egzekucyjny możliwości merytorycznego badania zarzutu, gdyż oba rozstrzygnięcia są rozłączne w tym sensie, iż albo uznaje się niedopuszczalność zarzutu z przyczyn formalnych, określonych w art. 34 § 1a u.p.e.a., albo też uznając jego dopuszczalność przystępuje się do oceny jego zasadności.