do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 10 maja 2012 r., sygn. BDF1/4900/30/28/12/571

  data dodania: 14.08.2012

  Wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zastrzeżenie, aby w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - kwota naruszeń nie przekraczała kwoty minimalnej łącznie w roku budżetowym odnosi się do działań lub zaniechań w ramach jednego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, rozumianego jako kwalifikacja tych czynów z jednego przepisu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 • sygn. 2013_0123

  data dodania: 22.03.2013

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. KIO 47/15, KIO 60/15, KIO 81/15

  data dodania: 24.04.2015

  Elementem oferty mający wpływ na wysokość ceny są koszty pracy, której wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazaną w art. 90 ustawy pzp. Należy zauważyć, że przepis ten wskazując jako jedną z przesłanek oceny i uznawania tzw. domniemania ceny rażąco niskiej nie uzależnia tej przesłanki od sposobu przygotowania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu bądź rezygnacji z wymogu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy pzp tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, odniesienie kosztów pracy

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. 5/12/2013

  data dodania: 27.03.2013

  Brak jest podstaw do ograniczenia przez radę obowiązku składania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne” do „ nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji jednoznacznych postanowień wskazanego przepisu o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a w przypadku zmiany

 • Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  data dodania: 29.10.2013

  Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie uznać należy za mające charakter cywilnoprawny, dlatego też dochody i wydatki związane z realizacją ww. zadań mogą być ujmowane w planach finansowych powiatowych centrów pomocy rodzinie i klasyfikowane np. jako zakup usług. Gminy, realizując zadania współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych mogą zawierać porozumienia z powiatami (mające również charakter cywilnoprawny), lub w inny sposób ustalać zasady finansowania i rozliczania tych zadań. Wydatki związane z realizacją tego zadania mogą być również klasyfikowane do § 4330, a

 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. XVII/ 3938/2013

  data dodania: 03.09.2013

  Upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy na czas niekreślony w zakresie dostawy usług z tytułu utrzymania porządku i czystości jako nie mieszczącej się w katalogu umów pozostaje w sprzeczności z art. 143 Prawa zamówień publicznych.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2015 r., sygn. KIO 415/15, KIO 419/15

  data dodania: 04.09.2015

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mają możliwość skarżenia także zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający. Wykonawca także w takiej sytuacji może posiadać interes we wniesieniu odwołania. Dla wykazania interesu, nie jest przecież konieczne doznanie uszczerbku, ale wystarczy samo jego zagrożenie, potencjalna możliwość prowadząca do takiego rozwoju sytuacji w dalszym przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 179 pzp). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jako najkorzystniejsza została wybrana jego oferta. Wobec tego dopóki wybór oferty nie jest ostateczny istnieje możliwość wniesienia uzasadnionego odwołania przez konkurencyjnego wykonawcę.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. KIO 287/15, KIO 293/15

  data dodania: 21.07.2015

  Instytucja wyjaśniania oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 Pzp służy wyłącznie uzyskiwaniu informacji w zakresie zobowiązania wyrażonego w ofercie. Wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę stanowią wykładnię oświadczenia woli wykonawcy, mogą zatem dotyczyć wyłącznie istniejących elementów oferty i nie mogą służyć do rozszerzenia zakresu zobowiązania wykonawcy o elementy, które wbrew wymaganiom zamawiającego, zostały pominięte w treści złożonej oferty.

 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. I PZ 28/07

  data dodania: 27.07.2010

  To, że odpis skargi kasacyjnej złożony na wezwanie sądu różni się od jej oryginału tylko tym, że jeden z akapitów uzasadnienia został umieszczony w innym miejscu, nie oznacza nieuzupełnienia braku skargi.

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2013 r., sygn. KIO 912/13, KIO 981/13

  data dodania: 25.01.2014

  Zamawiający może w sposób dowolny formułować postanowienia wzoru umowy, a w tym wymagania od wykonawcy dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te postanowienia nie są sprzeczne z przepisami prawa.

 • Wyrok SN z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. II CSK 118/16

  data dodania: 10.02.2017

  Warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest akceptacja (wyraźna lub dorozumiana) umowy, którą inwestor zna lub co najmniej miał możliwość poznania jej postanowień wyznaczających zakres jego odpowiedzialności. Warunki powyższe nie dotyczą - co oczywiste -wyrażenia zgody w sposób milczący, przewidziany w zd. drugim § 2 art. 6471 k.c. Jeżeli w umowie o zastępstwo inwestycyjne ustalono, że inwestor zastępczy działa w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego i objęto zakresem zadań inwestora zastępczego udzielanie zgody wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą (art. 6471 § 2 k.c.), zgoda inwestora zastępczego wyrażona w tym przedmiocie rodzi odpowiedzialność inwestora bezpośredniego przewidzianą w art. 6471 § 5 k.c.

 • Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. P 56/14

  data dodania: 14.04.2017

  Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu WYROK z dnia 4 kwietnia 2017 r. Sygn. akt P 56/14 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący Henryk Cioch Zbigniew Jędrzejewski Leon Kieres Stanisław Rymar - sprawozdawca, po rozpoznaniu w

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2017 r., sygn. KIO 416/17

  data dodania: 13.04.2017

  Izba wskazuje na brzmienie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., odnoszącego cenę do wartości przedmiotu zamówienia - ma to być "cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia". Tym samym, to realna, rynkowa wartość danego zamówienia jest punktem odniesienia dla oceny i ustalenia ceny tego typu. Cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego rzeczywistej wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać. Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie

 • Postanowienie SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I CZ 33/17

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Antoni Górski w sprawie z wniosku P. G. przy uczestnictwie Z. S. o zniesienie współwłasności nieruchomości, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 marca 2017 r., zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu

 • Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I CSK 462/16

  data dodania: 21.04.2017

  Specyfika podziału przez wydzielenie powoduje, że nie ma potrzeby istnienia reguły określającej los składników majątku, w tym zobowiązań, spółki dzielonej, które w planie podziału nie zostały przypisane określonej spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej. Składniki te, w tym zobowiązania, pozostają w spółce dzielonej, skoro zachowuje ona swój byt, a istota podziału przez wydzielenie polega na tym, że na spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane przenoszona jest część majątku spółki dzielonej, określona w planie podziału. W wypadku podziału przez wydzielenie w planie podziału konieczny jest dokładny opis i podział składników (aktywów oraz pasywów) przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 k.s.h.). Oznacza to, że składniki

 • Postanowienie SN z dnia 23 marca 2017 r., sygn. I CZ 36/17

  data dodania: 21.04.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Antoni Górski w sprawie ze skargi G.F. i A.W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w [.] z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt I ACa ./11, wydanym w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Wyrok TK z dnia 22 marca 2017 r., sygn. P 121/15

  data dodania: 07.04.2017

  Praca tymczasowa; właściwość miejscowa sądu pracy

 • Wyrok TK z dnia 22 marca 2017 r., sygn. SK 13/14

  data dodania: 07.04.2017

  Prawo do sądu; pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zabezpieczającego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym

 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. I OSK 2502/16

  data dodania: 22.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Morys Sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. I OSK 1414/15

  data dodania: 22.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) sędzia NSA Wiesław Morys sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska Protokolant asystent sędziego Katarzyna Kudrzycka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A. D. od wyroku Wojewódzkiego

 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. I OSK 2623/16

  data dodania: 22.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Morys Sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. I OSK 1686/15

  data dodania: 22.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) sędzia NSA Wiesław Morys sędzia del. WSA Ewa Kwiecińska Protokolant asystent sędziego Katarzyna Kudrzycka po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta K. od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. II OSK 1609/16

  data dodania: 07.04.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Stelmasiak (spr.) Sędziowie sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz sędzia del. WSA Teresa Zyglewska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej D.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2017 r., sygn. KIO 413/17

  data dodania: 13.04.2017

  Zamawiający dokonuje badania i oceny ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Nie jest dopuszczalne ponowne prowadzenie badania i ocena nowych produktów na etapie realizacji zamówienia. Nie jest także dopuszczalne, aby Wykonawca dokonywał zmiany tego, co zostało zaoferowane w ofercie na etapie realizacji zamówienia. Takie działanie jest sprzeczne z prawem. Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany treści oferty. Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić

 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2017 r., sygn. KIO 415/17

  data dodania: 13.04.2017

  Niesporne jest, że uzasadnienie decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania jest znacząco lakoniczne, bowiem w części faktycznej wskazuje jedynie na pkt 8.2.1. instrukcji dla wykonawców opisujący wymagane do przedstawienia doświadczenie celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Stanowisko zamawiającego poparte przez przystępującego, iż wykonawca mógł był domyśleć się konkretnej przyczyny faktycznej wykluczenia, a sam, z racji utajnienia części oferty, był powodem treści decyzji, w ocenie składu orzekającego nie zasługuje na uwzględnienie. Takie okoliczności nie usprawiedliwiają naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, które w sprawie miało miejsce. Fakt, iż powody wykluczenia zawarte są w treści zastrzeżonej oferty nie powinny być przeszkodą w ich podaniu wykonawcy, który