do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.05.2017

  Pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia w tym zakresie. Jednym z najbardziej powszechnych obowiązków z zakresu bhp jest – aktualizujący się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa pracy – obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Związany jest on zawsze ze specyfiką wykonywanej pracy i obejmuje tylko niektóre zatrudnione osoby.

 • Opodatkowanie odsetek od otrzymanego odszkodowania

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.05.2017

  Czy odsetki od odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie powinny być zwolnione z opodatkowania?

 • Przejęcie pracowników przez jednostki organizacyjne KAS – skutki w zakresie zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.05.2017

  Informacja o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.

 • Procedura wykonania budżetu JST

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.05.2017

  Wykonanie budżetu to proces, który odbywa się po jego uchwaleniu, przez cały rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia. Działania właściwych organów jednostki samorządu terytorialnego zamknięte pomiędzy tymi datami to właśnie etap wykonania budżetu.

 • Umożliwienie korzystania z pomieszczeń przez gminę a podatek od nieruchomości

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.05.2017

  Gmina zawarła ze spółką z o.o. umowę na sprzedaż ciepła. Umowa przewiduje, że w okresie trwania umowy gmina zapewnia spółce dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się węzły, a także do pomieszczeń kotłowni. Czy w tej sytuacji podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do tych pomieszczeń przez okres trwania umowy jest gmina, czy spółka?

 • Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowy wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym piersią

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.05.2017

  Od 1 maja 2017 r. kobiety mogą wykonywać prace dotychczas im wzbronione. Ograniczenia dotyczą jedynie kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Prace, których nie mogą one wykonywać, zawiera nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

 • Klasyfikacja wydatku związanego z zakupem usług telekomunikacyjnych wraz z telefonem komórkowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Państwowa jednostka budżetowa zawarła umowę na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem telefonu w systemie ratalnym. Jak ująć w ewidencji księgowej kolejne faktury? Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej jest właściwy do ujęcia tego typu wydatków?

 • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Z dniem 29 marca 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Tekst zawiera zestawienie najważniejszych zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2017 r.

 • Jak zatrudniać młodocianych do prac sezonowych i dorywczych

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.05.2017

  Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat mogą zostać zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Bez względu jednak na rodzaj umowy mogą wykonywać jedynie lekkie prace.

 • Ewidencja nadpłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.05.2017

  Jak rozliczyć w ewidencji księgowej państwowej jednostki budżetowej nadpłatę za energię elektryczną powstałą w roku ubiegłym?

 • Kiedy można przyznać i jak ustalać ryczałt za pracę w nocy

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.05.2017

  Pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Pracodawca, zamiast ustalać dodatki za każdą godzinę pracy w nocy, może ustalić należności z tego tytułu w formie ryczałtu. Jednak możliwość taka jest ograniczona jedynie do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy.

 • Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2017

  Wydatki strukturalne PCPR – wybrane zagadnienia i problemy

 • Dotacja przedmiotowa w Rb-30S – kwota netto czy brutto

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2017

  Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym (zakład gospodarki komunalnej). Od jednostki samorządu terytorialnego (gminy) otrzymaliśmy dotację przedmiotową do cen wody. Czy wykazując dane w sprawozdaniu Rb-30S, do ustalania wartości należności netto powinniśmy doliczyć do przychodów związanych z prowadzoną działalnością otrzymaną dotację, pomniejszoną o VAT?

 • Procedura wykonania budżetu JST

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2017

  Wykonanie budżetu to proces, który odbywa się po jego uchwaleniu, przez cały rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia. Działania właściwych organów jednostki samorządu terytorialnego zamknięte pomiędzy tymi datami to właśnie etap wykonania budżetu.

 • Zwrot podatku od towarów i usług w gminie

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2017

  Zwrot podatku od towarów i usług przez urzędy skarbowe jednostkom samorządu terytorialnego często uznawany jest za zwrot wydatku. Czy takie podejście jest właściwe?

 • Zaangażowanie wynagrodzenia dla pracownika interwencyjnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2017

  Podpisuję umowę z pracownikiem interwencyjnym. Czy muszę zaangażować całą wartość umowy czy tylko kwotę, która nie zostanie zrefundowana z PUP?

 • Dotowanie działalności liceum ogólnokształcącego przez gminę

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  W gminie zlikwidowano liceum ogólnokształcące prowadzone przez powiat. Jednak ze względu na prośby mieszkańców, których dzieci miałyby dojeżdżać do najbliższego liceum ok. 50 km, władze gminy postanowiły sfinansować działalność liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez jakikolwiek inny podmiot. W związku z tym podjęto uchwałę w sprawie finansowania zarówno powstania, jak i bieżącej działalności takiej placówki oświatowej w formie dotacji celowej. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Powiat w drodze umowy otrzymał pieniądze od gminy i dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu dla SP ZOZ. Zakupiono m.in.: autostart do generatora prądu, zestaw do endoskopii urologicznej, narzędzia bipolarne, generator elektrochirurgiczny, respirator, trepan czaszki, pompa infuzyjna, aparat do znieczulenia. Sprzęt stanowi własność powiatu. Został przyjęty na stan środków trwałych starostwa i przekazany w użyczenie do szpitala. Czy wydatki na zakup takiego sprzętu będą wydatkami strukturalnymi? Czy ujmować je w obszarze XIII, kod 76, jako służące poprawie, jakości świadczonych usług, zwiększające możliwość diagnozowania i leczenia?

 • Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań – orzeczenie GKO

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  W orzeczeniu z 13 lutego 2017 r. (sygn. akt BDF1.4800.100.2016) GKO – w odróżnieniu od dotychczasowego orzecznictwa w tych kwestiach – uniewinniła wójta gminy od naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczącego zarzutu przekroczenia przez wójta gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań w wyniku zawarcia umowy o

 • Projekt kolejnej zmiany ustawy o finansach publicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Planowana jest daleko idąca nowelizacja przepisów uofp dotyczących zasad zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz procedur zabezpieczających przed niekontrolowanym zadłużaniem się tych jednostek w sposób zagrażający realizacji ich zadań statutowych. Pierwsza grupa planowanych zmian w przepisach dotyczy

 • Informacja Ministerstwa Finansów na temat zmiany zasad udzielania ulg w należnościach

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: ukazała się i nformacja o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z 10 lutego 2017 r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659).

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zasady ustalania i wnoszenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to instrument, z którego korzysta zamawiający w razie zaistnienia konieczności pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przepisy o zamówieniach publicznych uzależniają skorzystanie z tego instrumentu od woli zamawiającego, jednak o formie może zdecydować wykonawca.

 • Kiedy pracownikom przysługuje rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Osoby, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury, mają prawo do rekompensaty z tego tytułu. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, co w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty jest wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury.

 • JAK ROZLICZAĆ PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2017

  Wstęp Jedną z podstawowych swobód gwarantowanych przez Unię Europejską jest przepływ pracowników wewnątrz Unii. Swoboda ta obejmuje zniesienie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Dotyczy to także osób

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2017 z komentarzem

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.05.2017