do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Składka na Fundusz Pracy za pracownika podejmującego zlecenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Pracownica powróciła z urlopu macierzyńskiego w styczniu 2016 r. Od lutego 2016 r. przez 36 miesięcy nie naliczamy jej składki na FP. Od marca 2017 r. zawarliśmy z nią dodatkowo umowę zlecenia. Jak należy postąpić przy rozliczaniu składek na ten fundusz?

 • Czy pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym może podjąć zlecenie

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Czy pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym może wykonywać czynności w ramach umowy zlecenia zawartej ze swoim pracodawcą, obejmujące czynności odmienne od wykonywanych ze stosunku pracy?

 • Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe przy wypłacie dodatku wyrównawczego

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Jednostka zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1400 zł, premią 15%, dodatkiem stażowym 20% oraz dodatkiem wyrównawczym do minimalnej krajowej w kwocie 110 zł. Dodatek stażowy nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia chorobowego i jest wypłacany obok. Jak powinniśmy obliczyć jego wynagrodzenie miesięczne za czas przepracowany w związku z chorobą pracownika w okresie 16–31 stycznia 2017 r.?

 • Wzory oświadczeń o powiązaniach rodzinnych, służbowych, prawnych i faktycznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Jak powinno wyglądać oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Prawa zamówień publicznych? Czy dostępny jest wzór takiego oświadczenia?

 • Zaliczka z tytułu świadczenia pobieranego podczas przebywania na urlopie bezpłatnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Pracownik przez rok korzystał z abonamentu medycznego, przebywając na urlopie bezpłatnym. Pracodawca obliczył wartość przychodu z tego tytułu na 1800 zł. Czy pracodawca ma wpłacić zaliczkę za pracownika do urzędu skarbowego z własnych środków?

 • Przekazanie przez gminę dopłat do ceny wody po centralizacji VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Czy przekazywane przez gminę na rzecz zakładu gospodarki komunalnej (zakład budżetowy) dopłaty do ceny 1m3 wody podlegają VAT?

 • Co zmieniła Krajowa Administracja Skarbowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Od 1 marca 2017 r. działa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jest to połączenie dotychczasowej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma administracji skarbowej przynosi zmiany w zakresie kontroli podatkowych i celnych, a także w sposobie uzyskiwania indywidualnych interpretacji podatkowych.

 • Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Czy wydatki poniesione przez zarząd dróg powiatowych na zakup maszyny do remontów dróg będą wydatkami strukturalnymi? Nie jest to realizacja konkretnego projektu, maszyna będzie używana do bieżącego utrzymania dróg.

 • Klasyfikacja usług związanych z eksploatacją samochodów

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Klasyfikacja usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego, naprawą i wymianą opon Zakwalifikowanie do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z usługą wymiany bądź naprawy opon wymaga określenia efektów wykonanych prac w kontekście systematyki klasyfikacji budżetowej. W przypadku naprawy lub

 • Korekta wyniku budżetu – ewidencja księgowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Regionalna izba obrachunkowa w zaleceniach pokontrolnych nakazała skorygowanie wyniku budżetu za lata 2010–2011 w księgach rachunkowych organu. Błąd wynikał z nieprawidłowej wykładni prawa odnośnie do ujmowania sprawozdań z urzędów skarbowych. Czy doksięgowanie wyniku należy zaksięgować przez konta: Wn 960/Ma 962 czy Wn 960/Ma 961?

 • W jakiej kwocie powinny być zwracane należności za dojazdy środkami komunikacji miejscowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Pracownik był delegowany na 3 dni do innego miasta w celu odbycia szkolenia. Do rozliczenia delegacji podłączył bilet kolejowy (tam i z powrotem) oraz dwa bilety komunikacji miejskiej po 2,80 zł, naliczając koszty dojazdu w kwocie 5,60 zł razy 3 dni. Jaką kwotę należy wypłacić temu pracownikowi za dojazdy środkami komunikacji miejscowej – ryczałt za 3 dni (18 zł) czy rozliczone przez niego koszty (16,80 zł), czy faktyczne poniesione i udokumentowane koszty (5,60 zł)?

 • Rozliczenie projektu unijnego – korekta błędu

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Rozliczając projekt unijny, popełniliśmy błąd, dodatek specjalny w ramach kosztów pośrednich wypłaciliśmy ze środków projektu na koniec grudnia. Sprawozdanie zostało wysłane, a dodatek powinien być wypłacony ze środków budżetowych. Jak naprawić zaistniałą pomyłkę?

 • Księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Jednostka budżetowa otrzymała z gminy dowód PT „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” dotyczący parkingu o wartości 500 000 zł (bez umowy darowizny, faktury itp.). Przy fakturze księgowanie: Wn 080/Ma 201, później: Wn 011/Ma 080 i na koniec: Wn 810/Ma 800. Jeżeli nie ma faktury: Wn 011/Ma 760 i Wn 810/Ma 800 oraz 976 – jako pozabilansowe rozliczenia międzyokresowe między jednostkami. Czy taki sposób księgowania jest prawidłowy?

 • Prawidłowe kwalifikowanie na potrzeby podatku od nieruchomości działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  STAN FAKTYCZNY: W wyniku kontroli regionalnej izby obrachunkowej przeprowadzonej w gminie w styczniu 2017 r. stwierdzono, że na podstawie uchwały z 10 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku w gminie pobierano podatek od gruntów i budynków oraz ich części stanowiących infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W gminie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST) realizuje samodzielnie, bez powoływania w tym celu jednostki organizacyjnej (np. w postaci zakładu budżetowego) czy przeniesienia tych zadań do spółki komunalnej. Czynności te wykonują pracownicy jednostki organizacyjnej (urzędu gminy). Od gruntów pobierany jest więc podatek od nieruchomości stanowiący dochód budżetu gminy na 2017 r. ujęty w planie

 • Jak zakwalifikować przychód pracownika uczelni z tytułu obniżki czesnego za studia

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Pracownicy uczelni wyższej otrzymali, na podstawie uchwały Senatu, obniżkę 30% opłaty za studia niestacjonarne. Czy pracownikom, którzy skorzystali z tej możliwości w 2016 r., należało wystawić PIT-8C?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu aparatu ortodontycznego

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować zakup aparatu ortodontycznego dla wychowanka domu dziecka?

 • Opodatkowanie niepieniężnych i pieniężnych świadczeń dla pracowników

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  W uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 7/13) zawarł wskazówki interpretacyjne pozwalające odróżnić świadczenie dla pracownika wolne od podatku, od świadczenia opodatkowanego. Zasady te są obecnie powszechnie stosowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Z uwagi na ich logiczny i korzystny dla pracowników charakter stały się już powszechnie obowiązującą normą.

 • Usługi zakwaterowania uczniów z innych szkół gminy po centralizacji rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Jesteśmy zespołem szkół z internatem. Usługi zakwaterowania świadczone dla naszych uczniów są zwolnione z VAT. Jak po centralizacji rozliczeń VAT wygląda kwestia opodatkowania zakwaterowania uczniów innych szkół w naszej gminie? Czy świadczenie takich usług nie podlega opodatkowaniu VAT? Ze szkołami tych uczniów mamy zawarte umowy.

 • Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych bez zabezpieczenia w planie finansowym

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych bez zabezpieczenia w planie finansowym.

 • Klasyfikacja budżetowa opłaty za pobyt w DPS członka rodziny

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Jak od 1 stycznia 2017 r. na poziomie paragrafu klasyfikować wpłatę na rzecz gminy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny? Czy właściwy będzie § 097 „Wpływy z różnych dochodów”?

 • Procedury związane ze zmianami organizacyjnymi w wygaszanych gimnazjach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Koniec roku szkolnego wiąże się z licznymi obowiązkami dyrektorów gimnazjów wygaszanych w wyniku zmian organizacyjnych systemu oświaty. W artykule zostały omówione zadania dotyczące zarówno zmian kadrowych wśród nauczycieli, jak i organizacji roku szkolnego 2017/2018.

 • Jakie informacje OPS wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Czy w sprawozdaniu Rb-27S ośrodek pomocy społecznej wykazuje tylko nienależnie pobrane zasiłki, czy również usługi oraz fundusz alimentacyjny?

 • Ewidencja księgowa odprowadzanych dochodów w części należnej JST

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje dochody zlecone – w części należnej budżetowi państwa i jednostce samorządu terytorialnego. Jak należy ewidencjonować odprowadzone dochody w części należnej JST? Czy konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” będzie prawidłowe?

 • Ewidencja księgowa opłat za obiad dla uczniów szkół, wydawanych w ramach programu dożywiania

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  Renata Niemiec finansista, posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, obecnie główny księgowy w jednostce budżetowej Podstawy prawne ● załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010

 • Reforma systemu oświaty a zmiany kadrowe w szkołach

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.03.2017

  W artykule zostały omówione przepisy przejściowe dotyczące stanowisk dyrektorów szkół w okresie wdrażania reformy systemu oświaty.