do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak rozpocząć procedurę absolutoryjną za 2016 rok

  Porada aktualna | data dodania: 01.03.2017

  Najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Ostateczny termin jego przedstawienia radzie i RIO upływa 31 marca br.

 • Sprawozdanie Rb-N po centralizacji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych naliczony podatek od towarów i usług (VAT) od miasta i gminy dla jednostki samorządowej po centralizacji należy wpisywać w poz. N5.3 kolumna 7?

 • Metodyka ustalania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania Rb-70

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  Jak prawidłowo wyliczyć dla księgowej przeciętne zatrudnienie do sprawozdania Rb-70? Czy należy odejmować zwolnienia lekarskie? Jeżeli tak, to po ilu dniach?

 • Jak udokumentować braki książek w bibliotece szkolnej

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  W bibliotece szkoły podstawowej stwierdzono braki książek niezwróconych przez uczniów. Decyzją dyrektora szkoły książki postanowiono wykreślić z ewidencji biblioteki. Jakimi zapisami księgowymi i na jakich kontach udokumentować braki książek w bibliotece szkolnej?

 • Jakie są etapy samorządowej procedury budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Zbliża się termin sporządzenia i przekazania rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Choć przepisy określające tę procedurę praktycznie się nie zmieniają, to wciąż wiele jej punktów rodzi problemy.

 • Kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2017

  Termin złożenia sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 rok jest ściśle określony. Przy czym złożenie jednostkowego sprawozdania poprzedzone jest konkretnymi czynnościami, z których część należy wykonać najpóźniej w styczniu 2017 r.

 • Ewidencja i sprawozdawczość dochodów z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej i urzędu gminy wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz w jakim sprawozdaniu budżetowym wykazać te opłaty?

 • VAT po centralizacji – ujęcie w planie finansowym i w Rb-Z i Rb-N jednostki organizacyjnej JST

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy po centralizacji VAT jednostka budżetowa w swoim planie finansowym powinna zabezpieczyć środki w § 453 „Podatek od towarów i usług VAT”? Czy w związku z centralizacją VAT jednostka budżetowa powinna sporządzać sprawozdanie Rb-Z i Rb-N z tytułu VAT?

 • Ewidencja księgowa wpłat na Fundusz Wsparcia Policji

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wpłaty przekazywane przez powiat na podstawie zawartych porozumień na Fundusz Wsparcia Policji (§ 230 lub § 617) powinny być ujęte na koncie 409? W której pozycji rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) powinny być te wpłaty wykazywane?

 • Korekta dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS związana z różnicami kursowymi

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  Czy jednostka, która ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych różnice kursowe pochodzące z wpływów związanych z projektami unijnymi, powinna skorygować dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS?

 • Jak wykazać w bilansie w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N odsetki od zobowiązań i należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  Zgodnie z przyjętą w naszej jednostce polityką rachunkowości, odsetki od należności finansowych księgowane są na koncie 250, a odsetki od zobowiązań finansowych – na koncie 134. Wycena dokonana na 31 grudnia 2015 r. wykazuje po stronie należności również odsetki naliczone na 31 grudnia, podobnie wygląda to dla zobowiązań finansowych (kredytów). W bilansie JST odsetki wykazywane są zarówno po stronie należności, jak i zobowiązań. Czy takie działanie jest prawidłowe? Czy może odsetki powinny być prezentowane w Innych aktywach i Innych pasywach, a w pozycjach Należności i Zobowiązania finansowe tylko pozycje z Rb-N i Rb-Z?

 • Środki finansowe programu „Aktywny samorząd” w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować środki finansowe, które znajdują się na rachunku bankowym programu „Aktywny samorząd” realizowanym przez PCPR na podstawie porozumienia i umowy zawartej z PFRON?

 • Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym – orzeczenie GKO

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2016

  Czynności dotyczące sprawozdawczości budżetowej są czynnościami jednostki wobec podmiotów uprawnionych do otrzymywania sprawozdań. Zatem wchodzą one w zakres reprezentacji jednostki i nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji innym osobom. Nie można również scedować odpowiedzialności za ten element działalności na pracownika, nawet jeżeli pełni ważną funkcję skarbnika i głównego księgowego.

 • Ujęcie należności od PUP w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Ewidencja księgowa prac społecznie użytecznych w naszej jednostce przebiega następująco PK – naliczenie w kwocie 324 zł; Wn konto Zespołu 4 – 129,60 (40%), Wn konto Zespołu 2 – 194,40 (60%)/Ma konto Zespołu 2 – 324,00. Czy takie ujęcie prac społecznie użytecznych można uznać za prawidłowe? Czy należność od powiatowego urzędu pracy (niewymagalną) należy ująć w sprawozdaniu Rb-N w poz. N5.3 w grupie III?

 • Klasyfikacja budżetowa licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Jak należy klasyfikować od 1 stycznia 2016 r. zakup nowych licencji na oprogramowanie komputerowe w cenie jednostkowej brutto do 3500 zł?

 • Jaką nazwę jednostki wykazuje się w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych Rb-50 i Rb-27ZZ

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Czy w zbiorczych sprawozdaniach budżetowych Rb-50 i Rb-27ZZ jako jednostka sprawozdawcza powinna być wykazana jednostka samorządu terytorialnego?

 • Jak wykazać przeciętną wielkość zatrudnionych pracowników w sprawozdaniu budżetowym Rb-70

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2016

  Państwowa jednostka budżetowa będąca dysponentem środków budżetowych III stopnia zatrudnia pracowników wielu grup zawodowych. W jednostce występuje stosunkowa duża fluktuacja zatrudnionych osób. W związku z tym zawsze występują problemy z ustaleniem w okresie sprawozdawczym przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Czy z uwagi na te trudności dane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-70 w zakresie średniorocznego zatrudnienia można wykazać w zaokrągleniu do pełnych osób?

 • Potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2016

  Policealna szkoła zawodowa – samorządowa jednostka budżetowa, której organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego, złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z dokumentów-załączników do wniosku była dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą Wykonawca dostarczył z opóźnieniem. Na jakim dokumencie powinny być wystawione i naliczone kary umowne dla wykonawcy?

 • Czy zaangażowanie wydatków budżetowych należy wykazać w wysokości planu finansowego

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2016

  Ośrodek pomocy społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 5 „Zaangażowanie” ośrodek pomocy społecznej wykazuje kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać należności pochodzące od podmiotu wykreślonego z ewidencji działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2016

  W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań, należności wykazuje się do momentu wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru, chyba że dług został przejęty przez następcę prawnego dłużnika. Czy w związku z tym powinniśmy wykazywać w tym sprawozdaniu należności, których nadal dochodzimy, pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej podmiotów, którym udzielono wsparcia?

 • W jaki sposób wykazać płatność ratalną w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-Z

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2016

  Jak ująć w ewidencji księgowej nieruchomość gruntową, którą gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczyła na cel inny niż zawarty w umowie? Czy zobowiązanie wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntu, wypłacane w ratach, należy wykazać w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-N?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej gminy przekazany wkład niepieniężny

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2016

  Gmina przekazała wkład niepieniężny w postaci: nieruchomości, budynków, budowli i urządzeń infrastruktury wodociągowej do spółki z o.o., w której jest jednym z udziałowców. Jak ująć w księgach rachunkowych gminy taką operację gospodarczą?

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  Porada aktualna do dnia 2016-03-31 | data dodania: 14.01.2016

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych – samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

 • Czy niewymagalne zobowiązania należy ująć w sprawozdaniu Rb-Z

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2015

  Do państwowej jednostki budżetowej pod koniec starego roku wpłynęły dwie faktury i były przetrzymane w biurku kierownika tej jednostki. Kierownik przed końcem roku miał urlop wypoczynkowy i wyjechał za granicę, do pracy wrócił 7 stycznia nowego roku. Termin płatności na fakturach przypadał na 3 i 4 stycznia, a zapłata za nie nastąpiła dopiero po przekazaniu ich przez kierownika jednostki – 8 stycznia. Czy w sprawozdaniu Rb-Z na koniec starego roku wykazać wartości tych faktur?

 • Czy nieotrzymanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu oznacza, że wydatki na to zadanie nie stanowią wydatków strukturalnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2015

  Jednostka budżetowa przygotowywała się do realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemniej ostatecznie, pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku, projekt nie uzyskał dofinansowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane, niemniej z pominięciem środków europejskich. Czy fakt, że projekt jednak nie uzyskał dofinansowania, oznacza, że wydatek ten nie stanowi wydatku strukturalnego?