do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Różnice kursowe w zakładzie budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: W naszym zakładzie budżetowym wystąpiły różnice kursowe z tytułu rozliczenia usług dla kontrahentów zagranicznych. W jakim paragrafie powinnam ująć te różnice?

 • Zakup artykułów spożywczych na naradę – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na naradę dyrektorów organizowaną w przedszkolu – czy w rozdziale 80148 i w paragrafie 422 „Zakup środków żywności”?

 • Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – paragraf 097 czy 095?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Na konto dochodów wpłynęło nam odszkodowanie od ERGO Hestii. Jaka powinna być klasyfikacja budżetowa? W ogóle to jakiego rodzaju odszkodowania należy ujmować w nowym paragrafie 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”?

 • Pomiar wibracji na stanowisku pracy – paragraf 430 czy 439?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Mam niepewność w kwestii ujęcia faktury od przedsiębiorcy za pomiar wibracji na stanowisku pracy (pracownika zakładu budżetowego) – kierowcy ciągnika. Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”?

 • Opłaty nauczycieli przedszkola za żywienie – paragraf 067 czy 083?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Do tej pory w paragrafie 067 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” księgowałam opłaty wnoszone przez rodziców za żywienie dzieci oraz opłaty nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Po interwencji kontroli wewnętrznej opłaty za nauczycieli mam księgować w paragrafie 083. Czy zarzut jest słuszny?

 • Zwrot wpłaty dokonanej w 2016 r. – paragraf 097 czy 094?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Pod koniec grudnia 2016 r. opłaciłam fakturę za prenumeratę. Okazuje się, że wydawnictwo zrezygnowało z wydawania publikacji i w kwietniu 2017 r. zwróciło nam wpłacone środki. Rozumiem, że zwrot ten stanowi dochód. Zastanawiam się tylko, czy zastosować paragraf 097 czy zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej prawidłowy będzie nowy paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

 • Zakup nowego podpisu elektronicznego – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Pytanie: Zakup nowego podpisu elektronicznego (zestawu) to wydatek z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.

 • Dożywianie dzieci w szkołach

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2017

  Jaka jest prawidłowa ewidencja dochodów i wydatków z tytułu dożywiania dzieci w szkołach?

 • W jakim paragrafie ująć zwrot kosztów sądowych

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego poniesionych i zasądzonych przez sąd w latach poprzednich należy ujmować w § 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, czy w § 094 „Zwroty z lat ubiegłych”?

 • Przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo ująć przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – wydanie internetowe. Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wymiana starych lamp oświetleniowych – paragraf 421, 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Dokonaliśmy wymiany starych lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych na nowe. Na fakturze podano: „Montaż lamp oświetleniowych”. Który paragraf wydatków powinnam zastosować – materiały (421), 430 (usługi) czy 427 (remont)?

 • Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego bez podpisanej umowy – klasyfikacja wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2016

  W budżecie w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” są zabezpieczone środki. Faktury zostały zapłacone. Inwestycja dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2017 r., po podpisaniu umowy, 85% kwoty wydatkowanej w 2016 r. będziemy mogli odzyskać ze środków UE. Czy w tej chwili można wyodrębnić te środki w § 6057 i dokonać przeniesienia na ten paragraf 85% kwoty z § 6059, i przeksięgować poleceniem księgowania z czwartej cyfry „9” na „7” (jako wydatek)?

 • W jaki sposób klasyfikować umowy ubezpieczenia

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2016

  Czy ubezpieczenie pracowników w trakcie wyjazdów służbowych powinno być ujęte w § 430 „Zakup usług pozostałych” czy § 443 „Różne opłaty i składki”?

 • Zasady ujmowania kosztów w § 606

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wydatki na zakup sprzętu poprawiającego pracę umorzonego w 100% środka trwałego należy ująć w § 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”?

 • Możliwość przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Od 1 września 2016 r. nie zatrudniamy już nauczyciela wspomagającego oraz nie mamy ucznia wymagającego specjalnego kształcenia. W wyniku tej zmiany w rozdziale 80149 pozostają w planie wydatków niewykorzystane środki. Czy można je przenieść do rozdziału 80150?

 • W jakim paragrafie ująć wydatek wynikający z zapłaty za Sporal A

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  W którym paragrafie należy ująć wydatki wynikające z zapłaty za Sporal A (Sporal A służy do biologicznej kontroli procesu sterylizacji, przeprowadzanej w autoklawie znajdującym się w ambulatorium jednostki)? Czy wydatek należy ująć w § 423, czy w § 421?

 • Klasyfikacja budżetowa umowy ubezpieczenia

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  Czy ubezpieczenie pracowników w trakcie wyjazdów służbowych powinno być ujęte w § 430 „Zakup usług pozostałych” czy § 443 „Różne opłaty i składki”?

 • Jak należy prawidłowo zaklasyfikować zakup znaczka pocztowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  Temat prawidłowej klasyfikacji budżetowej znaczków pocztowych budzi wśród naszych Czytelników spore kontrowersje. Również na łamach „Rachunkowości Budżetowej” można spotkać się z różnymi stanowiskami prezentowanymi przez naszych ekspertów. W związku z tym po raz kolejny wracamy do tematu i spróbujemy wyjaśnić tę kwestię.

 • Niedopłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – błędnie naliczona składka

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  W listopadzie 2015 r. błędnie obliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Błąd wykryto w lipcu 2016 r. W konsekwencji nastąpiła niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne i nadpłata podatku dochodowego. W jaki sposób zaksięgować niedopłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nadpłatę podatku dochodowego? Jakich rozliczeń dokonać z ZUS, urzędem skarbowym, a jakich z pracownikiem?

 • Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego – klasyfikacja i ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Jesteśmy jednostką budżetową, pracownik wykonał znak – słowo graficzne, które zostanie przez nas zgłoszone do Urzędu Patentowego. Czy wydatek na opłatę za zgłoszenie tego znaku należy ująć w § 443 „Różne opłaty i składki”? Czy będzie on stanowił wartość niematerialną i prawną, którą trzeba będzie amortyzować?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na szkolenia pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek poniesiony na szkolenie pracowników jednostki budżetowej, która podpisała umowę na szkolenie, jak również pracownicy organu prowadzącego oraz innych podległych organowi jednostek organizacyjnych?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na dzierżawę drogi celnej

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek na dzierżawę drogi celnej?

 • Klasyfikacja wydatków związanych z umowami cywilnoprawnymi

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Urząd ma zawrzeć umowę zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie badań archeologicznych w związku z rozbudową cmentarza. Czy taki wydatek powinien być ujęty w § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, czy w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”?

 • W jakim paragrafie ująć wydatki na osobę bezrobotną przebywającą na stażu

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować koszty poniesione przez ośrodek pomocy społecznej w związku z podpisaniem umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnego?