do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • W jakim paragrafie ująć zwrot kosztów sądowych

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego poniesionych i zasądzonych przez sąd w latach poprzednich należy ujmować w § 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, czy w § 094 „Zwroty z lat ubiegłych”?

 • Przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo ująć przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – wydanie internetowe. Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wymiana starych lamp oświetleniowych – paragraf 421, 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Dokonaliśmy wymiany starych lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych na nowe. Na fakturze podano: „Montaż lamp oświetleniowych”. Który paragraf wydatków powinnam zastosować – materiały (421), 430 (usługi) czy 427 (remont)?

 • Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego bez podpisanej umowy – klasyfikacja wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2016

  W budżecie w § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” są zabezpieczone środki. Faktury zostały zapłacone. Inwestycja dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2017 r., po podpisaniu umowy, 85% kwoty wydatkowanej w 2016 r. będziemy mogli odzyskać ze środków UE. Czy w tej chwili można wyodrębnić te środki w § 6057 i dokonać przeniesienia na ten paragraf 85% kwoty z § 6059, i przeksięgować poleceniem księgowania z czwartej cyfry „9” na „7” (jako wydatek)?

 • W jaki sposób klasyfikować umowy ubezpieczenia

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2016

  Czy ubezpieczenie pracowników w trakcie wyjazdów służbowych powinno być ujęte w § 430 „Zakup usług pozostałych” czy § 443 „Różne opłaty i składki”?

 • Zasady ujmowania kosztów w § 606

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wydatki na zakup sprzętu poprawiającego pracę umorzonego w 100% środka trwałego należy ująć w § 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”?

 • Możliwość przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 80149 i 80150

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Od 1 września 2016 r. nie zatrudniamy już nauczyciela wspomagającego oraz nie mamy ucznia wymagającego specjalnego kształcenia. W wyniku tej zmiany w rozdziale 80149 pozostają w planie wydatków niewykorzystane środki. Czy można je przenieść do rozdziału 80150?

 • W jakim paragrafie ująć wydatek wynikający z zapłaty za Sporal A

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  W którym paragrafie należy ująć wydatki wynikające z zapłaty za Sporal A (Sporal A służy do biologicznej kontroli procesu sterylizacji, przeprowadzanej w autoklawie znajdującym się w ambulatorium jednostki)? Czy wydatek należy ująć w § 423, czy w § 421?

 • Klasyfikacja budżetowa umowy ubezpieczenia

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  Czy ubezpieczenie pracowników w trakcie wyjazdów służbowych powinno być ujęte w § 430 „Zakup usług pozostałych” czy § 443 „Różne opłaty i składki”?

 • Jak należy prawidłowo zaklasyfikować zakup znaczka pocztowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  Temat prawidłowej klasyfikacji budżetowej znaczków pocztowych budzi wśród naszych Czytelników spore kontrowersje. Również na łamach „Rachunkowości Budżetowej” można spotkać się z różnymi stanowiskami prezentowanymi przez naszych ekspertów. W związku z tym po raz kolejny wracamy do tematu i spróbujemy wyjaśnić tę kwestię.

 • Niedopłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – błędnie naliczona składka

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  W listopadzie 2015 r. błędnie obliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Błąd wykryto w lipcu 2016 r. W konsekwencji nastąpiła niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne i nadpłata podatku dochodowego. W jaki sposób zaksięgować niedopłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nadpłatę podatku dochodowego? Jakich rozliczeń dokonać z ZUS, urzędem skarbowym, a jakich z pracownikiem?

 • Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego – klasyfikacja i ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Jesteśmy jednostką budżetową, pracownik wykonał znak – słowo graficzne, które zostanie przez nas zgłoszone do Urzędu Patentowego. Czy wydatek na opłatę za zgłoszenie tego znaku należy ująć w § 443 „Różne opłaty i składki”? Czy będzie on stanowił wartość niematerialną i prawną, którą trzeba będzie amortyzować?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na szkolenia pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek poniesiony na szkolenie pracowników jednostki budżetowej, która podpisała umowę na szkolenie, jak również pracownicy organu prowadzącego oraz innych podległych organowi jednostek organizacyjnych?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na dzierżawę drogi celnej

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek na dzierżawę drogi celnej?

 • Klasyfikacja wydatków związanych z umowami cywilnoprawnymi

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Urząd ma zawrzeć umowę zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie badań archeologicznych w związku z rozbudową cmentarza. Czy taki wydatek powinien być ujęty w § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, czy w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”?

 • W jakim paragrafie ująć wydatki na osobę bezrobotną przebywającą na stażu

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować koszty poniesione przez ośrodek pomocy społecznej w związku z podpisaniem umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnego?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu stojaka informacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa na podstawie uchwały rady miejskiej realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tego zadania zlecono wykonanie stojaków informacyjnych o wartości jednostkowej powyżej 500 zł brutto i okresie użytkowania powyżej roku. Zgodnie z polityką rachunkowości naszej jednostki, zakup pozostałych środków trwałych należy ewidencjować na koncie 013, jeżeli wartość jednostkowa brutto zakupu wynosi co najmniej rok. Stojaki będą służyć jako nośniki reklamowe. Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy sfinansować zakup stojaka?

 • Jak klasyfikować niestandardowe tytuły dłużne

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 04.08.2016

  Potrzeby finansowe skłaniają jednostki samorządu terytorialnego do szukania niestandardowych instrumentów finansowych, które nie obciążą wskaźników zadłużenia. Jednym z nich są wciąż praktykowane transakcje związane z nieruchomościami komunalnymi. Warto jednak pamiętać, że Ministerstwo Finansów już wypowiedziało się na ich temat.

 • Ujęcie należności od PUP w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Ewidencja księgowa prac społecznie użytecznych w naszej jednostce przebiega następująco PK – naliczenie w kwocie 324 zł; Wn konto Zespołu 4 – 129,60 (40%), Wn konto Zespołu 2 – 194,40 (60%)/Ma konto Zespołu 2 – 324,00. Czy takie ujęcie prac społecznie użytecznych można uznać za prawidłowe? Czy należność od powiatowego urzędu pracy (niewymagalną) należy ująć w sprawozdaniu Rb-N w poz. N5.3 w grupie III?

 • Klasyfikacja budżetowa licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Jak należy klasyfikować od 1 stycznia 2016 r. zakup nowych licencji na oprogramowanie komputerowe w cenie jednostkowej brutto do 3500 zł?

 • Klasyfikacja budżetowa wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na szkolenie pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2016

  Jesteśmy jednostką budżetową, złożyliśmy wniosek do PUP i otrzymaliśmy dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników. Pracownicy zgłosili chęć uczestnictwa w kursach oraz studiach podyplomowych organizowanych przez uczelnie wyższe. Koszty kształcenia w 80% pokrywa PUP, w 20% nasza jednostka. Czy wszystkie te formy kształcenia (kursy i studia podyplomowe) należy ująć w § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”? Czy koszt studiów podyplomowych należy ująć w § 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zmiana klasyfikacji kosztów zakupów inwestycyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2016

  W planie jednostki budżetowej zaplanowano środki w § 606 na zakup sprzętu komputerowego o wartości powyżej 3500 zł. Po przeprowadzeniu procedur zakupu i negocjacjach z kontrahentami cena spadła do 3200 zł. Czy w takim razie wydatek na ten sprzęt powinien być poniesiony ze środków w § 606 czy w § 421?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu produktów regionalnych na potrzeby promocji

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2016

  Czy zakup produktów regionalnych, które zostaną przeznaczone do degustacji podczas promocji województwa, zostały poprawnie ujęte w § 422? Czy te same produkty zakupione w celu wręczenia jako upominek regionalny podczas organizowanego wydarzenia powinny być ujęte w tym samym § 422 czy w § 421? Czy przy wyborze paragrafu znaczenie ma przeznaczenie danych produktów żywnościowych, czy wszystkie te produkty niezależnie od przeznaczenia powinny być ewidencjonowane w § 422, a o ich przeznaczeniu powinno decydować zadanie, któremu został przypisany dany paragraf?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na badanie środowiska pracy

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2016

  Na podstawie protokołu komórki bhp zleciliśmy badanie środowiskowe miejsca pracy dla jednej z naszych komórek organizacyjnych. Badanie to wykonuje firma posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia takich badań. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować ten wydatek? Czy właściwy będzie § 443 – „Różne opłaty i składki”?