do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Faktura sprzedażowa – ewidencja księgowa na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Jak ująć w ewidencji księgowej samorządowej jednostki budżetowej podatek od towarów i usług z faktury za usługę wykonaną w roku ubiegłym?

 • Jak prawidłowo dokumentować zmianę na stanowisku kasjera

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Kasjerka jednostki nagle zachorowała i nie przyszła do pracy. Aby otworzyć kasę dla petentów, osoba sprawująca zastępstwo w kasie przeliczyła gotówkę i zapisała jej stan na zwykłej kartce papieru. Po powrocie do pracy kasjerki, główna księgowa poleciła, aby sporządziła ona protokół przekazania kasy osobie zastępującej ze wstecznymi datami i go podpisała. Czy takie polecenie jest prawidłowe? Co w sytuacji, jeśli okaże się, że było manko – kogo ono obciąży?

 • Ewidencja wynagrodzenia płatnika w przedszkolu miejskim

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej (przedszkole miejskie) wynagrodzenie przysługujące jednostce za pobieranie i odprowadzanie składek do ZUS (zarachowane na poczet zapłaty zobowiązań wobec ZUS): Wn 229/Ma 760 czy Wn 221 Ma 720? Na jakich kontach zaksięgować wynagrodzenie przysługujące jednostce za pobieranie i odprowadzanie podatków na rzecz budżetu państwa (zarachowane na poczet zapłaty zobowiązań wobec urzędu skarbowego): Wn 225/Ma 760, czy Wn 221/ Ma 720?

 • Przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo ująć przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – wydanie internetowe. Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 uor, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Opis wykrytych aktywów nie rozstrzyga w

 • Czy można rozliczyć koszty podróży służbowych mimo niewskazania godzin ich odbycia

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  W jednostce przyjęto w praktyce zasadę, że jeśli podróż służbowa trwa poniżej 8 godzin, to pracownik na rachunku podróży służbowej nie musi wpisywać godzin wyjazdu i powrotu. Kontrola zakwestionowała tę praktykę. Czy słusznie, skoro na tych rachunkach nie naliczono żadnych nieprawidłowych należności (np. z tytułu diety)?

 • Zastosowanie czwartej cyfry paragrafu wydatkowego

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Dla jakich środków zastosować czwartą cyfrę paragrafu (od 0 do 9) wydatkowego w klasyfikacji budżetowej?

 • Jak rozliczyć zwrot nadpłaty trzynastki za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Zdarza się, że wypłacona trzynastka na skutek różnych okoliczności okazuje się świadczeniem nienależnym. W artykule przedstawiony został sposób rozliczenia zwrotu nadpłaconej kwoty świadczenia dokonanego przez pracownika.

 • Ewidencja i sprawozdawczość dochodów z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej i urzędu gminy wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz w jakim sprawozdaniu budżetowym wykazać te opłaty?

 • Ośrodek pomocy społecznej a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Czy OPS będący biernym podatnikiem VAT ze względu na zwolnienie przedmiotowe powinien składać do gminy cząstkową deklarację VAT-7, wypełniając pozycję 10 deklaracji?

 • Zasady ujmowania kosztów w § 606

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wydatki na zakup sprzętu poprawiającego pracę umorzonego w 100% środka trwałego należy ująć w § 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki koszty zakupu prenumeraty czasopism na rok 2017 zakupionej w 2016 roku – forma zaliczkowa

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Koniec roku to okres, kiedy jednostki dokonują zakupu prenumerat czasopism, gazet, branżowych pism, profesjonalnych wydawnictw na przyszły rok. Prenumerata tych pozycji zazwyczaj opłacana jest z góry na podstawie faktury proforma, po zapłacie której sprzedawca wystawia właściwą fakturę. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo, jak ująć prenumeratę czasopism w kosztach jednostki na podstawie właściwej faktury, oraz w jaki sposób dokonać prenumeraty czasopism na podstawie faktury proforma – forma zaliczkowa.

 • Ewidencja księgowa wpłat na Fundusz Wsparcia Policji

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wpłaty przekazywane przez powiat na podstawie zawartych porozumień na Fundusz Wsparcia Policji (§ 230 lub § 617) powinny być ujęte na koncie 409? W której pozycji rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) powinny być te wpłaty wykazywane?

 • Nieodpłatnie otrzymany środek trwały

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Otrzymaliśmy nieodpłatnie środek trwały z innej biblioteki, która nie jest placówką podległą naszemu urzędowi. Środek trwały jest całkowicie umorzony. Wartość początkowa – 10 000 zł; umorzenie – 10 000 zł. Jak należy zaksięgować taki środek trwały?

 • Jak ustalić wartość początkową budynku stawianego na starych fundamentach

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2016

  Jednostka budżetowa posiada częściowo zamortyzowany budynek biurowy, który ma zostać przebudowany (wyburzenie obecnego budynku i pozostawienie jedynie jego fundamentów z podpiwniczeniem, na których zostanie postawiony nowy obiekt o tym samym przeznaczeniu). Jak w takiej sytuacji ustalić wartość budynku po zakończeniu inwestycji? Czy wprowadzić do ksiąg rachunkowych wartość poniesionych kosztów inwestycji i odpisać część nieumorzoną starego budynku? Jeżeli tak, to jakim dokumentem należałoby dokonać odpisu części nieumorzonej starego budynku? Czy może jednak należałoby w księgach pozostawić wartość początkową i powiększyć ją o wartość nowej inwestycji?

 • Ewidencja kompensaty należności i zobowiązań w jednostce samorządu terytorialnego

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  Sprzedawca wystawił nam fakturę za koszenie. Wystawca ten ma w organie należności niespłacone wobec gminy. Faktura za zgodą obu stron będzie regulowała wzajemne zobowiązania i należności. Gmina posiada dwa odrębne rachunki na wydatki i dochody (wydatki Wn 402/Ma 201; faktura Wn 201/Ma 240; jednoczesny zapis na fakturze, gdyż w tym samym dniu nastąpi zapłata – Wn 240/Ma 130 zapłata na WB). Czy właściwym kontem rozliczeniowym pomiędzy rachunkami będzie konto 240, dochody Wn 130/Ma 221?

 • Zasady ewidencji zaangażowania wynagrodzeń nauczycieli na koncie 998

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  W polityce rachunkowości naszej jednostki jest przyjęty zapis dla konta 998: „W przypadku wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych za zaangażowanie uznaje się plan wydatków ujęty w planie finansowym jednostki”. Czy zapis ten można uznać za prawidłowy, czy należy go zmienić i stosować ewidencję zaangażowania do wartości zawartych umów?

 • Niedopłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – błędnie naliczona składka

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  W listopadzie 2015 r. błędnie obliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Błąd wykryto w lipcu 2016 r. W konsekwencji nastąpiła niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne i nadpłata podatku dochodowego. W jaki sposób zaksięgować niedopłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nadpłatę podatku dochodowego? Jakich rozliczeń dokonać z ZUS, urzędem skarbowym, a jakich z pracownikiem?

 • Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego – klasyfikacja i ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Jesteśmy jednostką budżetową, pracownik wykonał znak – słowo graficzne, które zostanie przez nas zgłoszone do Urzędu Patentowego. Czy wydatek na opłatę za zgłoszenie tego znaku należy ująć w § 443 „Różne opłaty i składki”? Czy będzie on stanowił wartość niematerialną i prawną, którą trzeba będzie amortyzować?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków na usługę kateringową w OPS

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Ośrodek pomocy społecznej dla osób starszych z własnej gminy prowadzi dom dziennego pobytu. Podczas organizacji imprez dokonuje zakupu usługi kateringowej. Jak należy sklasyfikować ten wydatek? Ponadto ośrodek ten w ramach ustawy o wspieraniu rodziny będzie prowadził Anglojęzyczny Klubik Dziecięcy. W ramach tego zadania będzie zamawiał usługę w zakresie dostawy posiłków od przedszkola z tej samej gminy. Jak należy sklasyfikować ten wydatek – czy w § 422 czy w § 430?

 • Kontrasygnata przy podpisywaniu przelewów bankowości elektronicznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.09.2016

  Obsługa bankowa w jednostce realizowana jest poprzez „bank internetowy”. Podpisania przelewów dokonują dwie osoby, tj. główna księgowa/księgowa albo dyrektor/zastępca dyrektora. Czy jednostka budżetowa może dokonywać akceptacji przelewów poprzez podpis jednostronny? Czy prawidłowe byłoby podpisywanie przelewów jedynie przez główną księgową/księgową?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu stojaka informacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa na podstawie uchwały rady miejskiej realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tego zadania zlecono wykonanie stojaków informacyjnych o wartości jednostkowej powyżej 500 zł brutto i okresie użytkowania powyżej roku. Zgodnie z polityką rachunkowości naszej jednostki, zakup pozostałych środków trwałych należy ewidencjować na koncie 013, jeżeli wartość jednostkowa brutto zakupu wynosi co najmniej rok. Stojaki będą służyć jako nośniki reklamowe. Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy sfinansować zakup stojaka?

 • Procedury zwrotu VAT z uwzględnieniem centralizacji rozliczeń w gminach

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Gminne jednostki budżetowe, pomimo wyodrębnienia organizacyjnego, nie prowadzą działalności gospodarczej w sposób samodzielny czy niezależny od gminy, której majątkiem dysponują. Nie są także odrębnymi od gminy podatnikami podatku od towarów i usług, co wymusza ustalenie jednolitej metody wspólnych rozliczeń wszystkich jednostek w ramach tego podatku do czasu jej uregulowania w formie aktu prawnego.

 • Ewidencja księgowa VAT naliczonego od zakupów w jednostce objętej centralizacją

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Jak należy rozliczyć VAT naliczony od zakupów w jednostce budżetowej objętej centralizacją tego podatku w gminie?

 • Ewidencja księgowa drobnych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Jednostka budżetowa zajmująca się m.in. promocją miast, terenów inwestycyjnych, współpracą z inwestorami i przedsiębiorcami zamawia duże reklamy (tzw. siatki) umieszczane na budynkach. Na reklamach znajdują się wydruki np. reklamy terenów inwestycyjnych, średni koszt wykonania takiej „siatki” to ok. 1500 zł. Nadmieniam, że są takie sytuacje, że reklama jest np. z treścią „rok 2016” – reklama będzie użyta tylko w tym roku, w następnym nie będzie możliwości jej wykorzystania. Czy taki zakup powinien być ewidencjonowany na koncie 013/072 („Pozostałe środki trwałe”) i wpisany do książki inwentarzowej?