do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Informacje podsumowujące VAT-UE a brak zdarzeń podlegających wykazaniu

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  W związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów jednostka jest zarejestrowana jako podatnik VAT-UE. Jednostka ma w związku z tym obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE. Nie w każdym miesiącu w jednostce występują jednak takie nabycia wewnątrzwspólnotowe. Czy należy składać „zerowe” informacje podsumowujące za te miesiące, w których nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów?

 • Kto może być nabywcą na fakturze związanej z podróżą służbową

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Pracownik udający się w podróż służbową korzystał z usług liniowej firmy transportowej w drodze z domu na lotnisko. Za usługę zapłacił gotówką i wziął fakturę, którą rozliczy później podczas rozliczania całej podróży służbowej. Na kogo powinna być wystawiona faktura za transport? Na pracownika czy na pracodawcę? Czy ma znaczenie w tym wypadku forma zapłaty za fakturę?

 • Czy nagrody za osiągnięcia przyznawane zawodnikom klubu sportowego są opodatkowane

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Klub sportowy zawarł kontrakty z zawodnikami. Kontrakty przewidują nagrody za odpowiednie osiągnięcia. Przykładowo – za zajęcie miejsca na podium w zawodach. Zawodnicy są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Czy wypłacone nagrody są zwolnione z podatku dochodowego oraz z oskładkowania?

 • Jak korygować deklaracje VAT po centralizacji

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Każdy podatnik VAT ma prawo do korekt uprzednio złożonych deklaracji. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) sposób korekty jest uzależniony od jej przyczyny oraz od tego, jaki okres jest korygowany. Ustawa o centralizacji VAT przewidziała dla JST specjalne zasady korekt deklaracji sprzed połączenia rozliczeń.

 • Sprawozdanie Rb-N po centralizacji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych naliczony podatek od towarów i usług (VAT) od miasta i gminy dla jednostki samorządowej po centralizacji należy wpisywać w poz. N5.3 kolumna 7?

 • Faktura sprzedażowa – ewidencja księgowa na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Jak ująć w ewidencji księgowej samorządowej jednostki budżetowej podatek od towarów i usług z faktury za usługę wykonaną w roku ubiegłym?

 • Wpłata tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako koszt uzyskania przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  Jednostka wygrała przetarg na wykonywanie usług leśnych. Zawarta umowa nakłada na nas obowiązek wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy). Służy ono zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez nabywcę i zwrócone nam w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną. Czy wpłaconą kwotę zabezpieczenia możemy zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

 • Czy gmina zlecająca roboty budowlane powinna rozliczać VAT w ramach odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  Gmina zleca wykonywanie różnego rodzaju robót budowlanych. Czy od 1 stycznia 2017 r. gmina powinna rozliczać VAT z tytułu nabycia tych robót?

 • Sprzedaż przez gminę samochodu do przewozu dzieci i młodzieży do szkół

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  W związku z koniecznością realizacji zadań własnych gmina w 2007 r. kupiła samochód do przewozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu gminy. Obecnie chcemy ten samochód sprzedać. Czy do tej sprzedaży można zastosować zwolnienie z VAT?

 • Jak w 2017 r. skorzystać z urzędowych interpretacji i objaśnień przepisów podatkowych

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2017

  W 2017 r. podatnicy mogą skorzystać z objaśnień podatkowych oraz utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Są to nowe instytucje przewidziane w Ordynacji podatkowej. Jednostka, która się do nich odwoła, będzie chroniona tak, jak gdyby dysponowała interpretacją ogólną albo indywidualną. Niekorzystną nowością jest natomiast to, że fiskus może w odniesieniu do części interpretacji indywidualnych wydanych przed 15 lipca 2016 r. zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

 • Czy jednostka pomocnicza może decydować o opłatach za odpady

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, czy rada gminy może upoważnić organ wykonawczy swojej jednostki pomocniczej do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Problem ten wynikał z niejasności przepisów, a dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii było niejednolite.

 • Jak ustalić zobowiązania podatkowe na 2017 rok dla osób fizycznych

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Doręczenie decyzji o wysokości podatków lokalnych będzie ostatnim etapem procesu ustalania zobowiązań w podatkach lokalnych dla osób fizycznych na 2017 rok. Wcześniej należy przeprowadzić szereg czynności przygotowujących do tego etapu.

 • Czy rada może uzależnić dostęp do ulg podatkowych od spełnienia określonych warunków

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Stosowanie ulg w podatkach lokalnych budzi kontrowersje, zwłaszcza gdy dostęp do preferencji podatkowych jest uzależniony od spełnienia określonych warunków. Pod koniec ubiegłego roku wypowiedział się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Czy ustalanie prewspółczynnika na podstawie wzorów wskazanych w rozporządzeniu jest obowiązkowe

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Wydane na podstawie ustawy o VAT rozporządzenie w sprawie określania proporcji na potrzeby odliczania podatku od towarów i usług nie zawsze musi być podstawą ustalania prewspółczynnika. Przepisy określają sytuację, gdy podatnik może wybrać inny, bardziej odpowiadający mu sposób. Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

 • W jakich przypadkach możliwe jest obejście prawa podatkowego przez podmioty publiczne

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2017

  Wprowadzona w ubiegłym roku klauzula obejścia przepisów podatkowych może mieć zastosowanie do gmin, związków międzygminnych czy też spółek komunalnych. Pozostaje pytanie, jakie transakcje objęte są tą klauzulą?

 • Kto może złożyć wniosek o nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku przez płatnika

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Pracownik złożył wniosek o nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku przy obliczaniu zaliczek. Jednak roczne dochody tego pracownika wynoszą około 43 700 zł. Nie planujemy w 2017 r. podwyżki pensji ani wypłaty istotnych premii. W poprzednich latach zaliczki od dochodów pracownika były rozliczane z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Czy pracownik o dochodach niższych niż 85 528 zł może złożyć wniosek o nieuwzględnianie kwoty wolnej od podatku przez płatnika?

 • Czy w 2017 r. pracownicy muszą składać nowy PIT-2

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Czy zmiana od 1 stycznia 2017 r. przepisów o kwocie wolnej od podatku wymaga złożenia przez pracowników nowego PIT-2?

 • Czy w plikach JPK_VAT uwzględniać faktury wystawione do paragonów

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Od stycznia 2017 r. jednostka ma obowiązek przekazywania danych o ewidencji VAT w formacie JPK. Czy w plikach JPK_VAT należy uwzględniać również faktury wystawiane do paragonów?

 • Pobieranie opłat klimatycznych a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Sanatorium (jednostka budżetowa) zaczęło pobierać opłatę klimatyczną. Czy pobieranie tej opłaty musimy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

 • Od kiedy gmina musi ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż dokonywaną przez jej jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. gmina jest podatnikiem z tytułu sprzedaży prowadzonej przez wszystkie swoje jednostki i zakłady. Część z tych jednostek do końca 2016 r. korzystała ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Od kiedy gmina ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych dokonywanej przez takie jednostki?

 • Środki na zadania inwestycyjne szkoły a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Czy po 1 stycznia 2017 r. i po scentralizowaniu podatku od towarów i usług jednostka oświatowa powinna odzyskiwać VAT od wydatków? Czy VAT w projekcie można uznać za niekwalifikowalny, jeśli są przesłanki, że jednostka oświatowa prowadzi działalność opodatkowaną?

 • Czy niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS powodują powstanie przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jednostka udziela pracownikom niskooprocentowanych (1% w skali roku) pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy z tego tytułu u pracowników powstają przychody z częściowo odpłatnych świadczeń?

 • Kiedy transakcja będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2017

  Jednostka wojskowa (jednostka organizacyjna MON) niemająca osobowości prawnej i nieprowadząca działalności gospodarczej jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE i posiada aktywny europejski numer NIP. Jednostka złożyła zamówienie na dostawę sprzętu wojskowego. Sprzęt jest przeznaczony do użytkowania w siłach zbrojnych i nie będzie służył wykonywaniu czynności podlegających VAT. Kontrahent (z siedzibą w Luksemburgu) posiada w tym państwie status organizacji międzynarodowej, działającej w strukturach NATO. Nie posiada jednak statusu podatnika i nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Czy transakcja podlega opodatkowaniu w myśl art. 5 ustawy o VAT? Czy należy rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

 • Nabywanie towarów wrażliwych a obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Jednostka zarejestrowana jako czynny podatnik VAT nabywa towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Musi więc rozliczać VAT jako nabywca. Czy jednostka musi w związku z tym składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym?

 • Kiedy jednostka musi uzgadniać wysokość preproporcji z urzędem skarbowym

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Czy gmina powinna uzgodnić wysokość preproporcji na 2017 r. protokołem z urzędem skarbowym? Czy jednostka może samodzielnie obliczyć jej wysokość i stosować ją w ciągu roku?