do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.04.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Objaśnienia podatkowe chronią podatników

Z początkiem 2017 r. w ustawie – Ordynacja podatkowa pojawiła się nowa instytucja tzw. objaśnień podatkowych. Podatnicy mogą się nimi kierować bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami takiego postępowania. Objaśnienia mają chronić podatników tak jak interpretacje indywidualne. Podatnik, który się do nich zastosuje, nie powinien ponieść z tego tytułu szkody.

Objaśnienia podatkowe to „ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów” wydawane przez Ministra Finansów (art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Minister Finansów wydaje je w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe. Nie są one jednak wydawane wyłącznie dla organów podatkowych. Objaśnieniami podatkowymi mogą się również kierować podatnicy. Korzystają oni wówczas z domniemania prawidłowości dokonywanych rozliczeń, tak jakby stosowali się do otrzymanej interpretacji indywidualnej.

W odróżnieniu od interpretacji indywidualnej objaśnienia mają charakter ogólny. To oznacza, że nie mogą być wydane w odniesieniu do konkretnego zdarzenia czy sytuacji mającej miejsce. Przykładowo, w sytuacji gdy spółka z o.o. XYZ dokonała sprzedaży na rzecz spółki zależnej posiadającej siedzibę w Belgii, minister finansów nie będzie mógł wydać objaśnienia podatkowego dla tej transakcji. Uprawnione natomiast będzie wydanie objaśnienia, w którym zostanie przedstawione stosowanie przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do transakcji realizowanych przez polskich podatników z podmiotami zależnymi mającymi siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej. Taka konstrukcja objaśnień może wpłynąć na zakres ochrony przysługującej podatnikom, którzy się do nich zastosują.

Ustawodawca przewidział, że podatnicy, którzy zastosują się do objaśnień podatkowych, mogą skorzystać z ochrony przewidzianej w art. 14k–14m Ordynacji podatkowej w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał). Ustawodawca nie przewidział w sposób szczególny, na czym konkretnie miałaby polegać ochrona podatnika. Mówił jedynie o odpowiednim stosowaniu przepisów przewidujących ochronę dla podatników, którzy zastosowali się do interpretacji indywidualnej. To by oznaczało, że wobec podatnika, który zastosował się do wydanego objaśnienia podatkowego, które następnie zostało zmienione przez Ministra Finansów, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują również szerszą ochronę podatnika polegającą na zwolnieniu od zapłaty podatku. Przysługuje ona, jeśli:

  1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
  2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Oprac. Jakub Rychlik

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł