Oceń Platformę INFORRB
Pobieranie danych...

Porada dnia

2015-03-26

Nieruchomości nieprzewidziane w ewidencji gruntów i budynków

W przypadku nieruchomości, których klasyfikacja nie jest zgodna z ewidencją gruntów i budynków, gminy mają ograniczone możliwości ich opodatkowania. Muszą liczyć na dobrą wolę starostów albo...
mar 30

Terminarz

Tydzień P W Ś C P S N
9 23 24 25 26 27 28 1 Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
10 2 WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki 3 4 5 ZUS DRA i raporty imienne za poprzedni miesiąc 6 Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N (za IV kwartały 2014 r.) oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN (za 2014 r.) składane przez regionalne izby obrachunkowe 7 8
11 9 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 10 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 11 12 Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa skladane przez urzędy skarbowe 13 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego (państwowego funduszu celowego, agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej, państwowej osoby prawnej) Rb-BZ2 (za 2014 r.) składane przez dysponenci państwowych funduszy celowych, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organy wykonujące funkcje organów założycielskich, ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne. 14 15 Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej za rok poprzedni składana przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny
12 16 VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej) 17 18 Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby skarbowe 19 20 DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni 21 22
13 23 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 24 25 VAT-12 za miesiąc poprzedni 26 Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic 27 28 29
14 30 WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki 31 AKC-PA - marzec 1 2 3 4 5

Baza porad

 • Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - Likwidacja środków trwałych
  10:45 Data 26.02.2015
 • Ewidencja przebiegu pojazdu, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik
  05:04 Data 06.06.2014
 • Jak w praktyce rozróżniać nakłady na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych?
  01:42 Data 27.03.2015
  Nowość
 • Ulga na dzieci po zmianach – problemy rozliczeniowe
 • Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 • Terminarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Plusy i minusy zmian w podatkach wprowadzonych w 2015 r.
 • Jakie skutki dla rozliczeń VAT u sprzedawcy ma brak zapłaty za fakturę
 • Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży – odpowiedzi na pytania
 • BILANS 2014. Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności
 • Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej – skutki podatkowe
 • Egzekucja administracyjna po zmianach
 • 15 najciekawszych orzeczeń SN z wynagrodzeń i ZUS w 2014 r.
 • Oszczędności w kosztach pracy – gotowe rozwiązania dla pracodawców
 • Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe
 • Zbiór nieprawidłowości w jednostkach sektora finansówpublicznych 2014
 • Postępowanie podatkowe na gruncie podatków i opłat lokalnych
 • Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach
 • Opłaty sądowe w kosztach podatkowych i rachunkowości
 • Obowiązki sprawozdawcze jednostek oświatowych
 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – praktyczne rozliczenia
 • Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zasady ustalania
 • Decyzja, postanowienie, ugoda i odwołanie w postępowaniu administracyjnym
 • Prawidłowe wypowiadanie pracownikom umowy o pracę –praktyczna instrukcja
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur windykacji należności
 • Spis z natury w jednostkach sektora finansów publicznych – przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie
 • Techniczne i prawne kontrowersje w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2014 r.
 • Analiza nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświaty na tleustaleń organów kontrolnych
 • Koszty remontów środków trwałych – w praktyce
 • VAT 2014 – jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy
 • Rozliczanie podróży służbowych – praktyczne problemy
 • Wzory zakresów obowiązków pracowników komórki finansowejjednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
 • Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonówkomórkowych
 • Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularówkorygujących wzrok
 • Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych
 • Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przezjednostki oświatowe
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce
 • Likwidacja szkoły
 • Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania wykorzystywania i rozliczania
 • Pozycja gminy w sporach z właścicielami i użytkownikami nieruchomości
 • Nowelizacja ustawy o rachunkowości –uproszczenia w sprawozdawczości dla jednostek mikro, ale nie tylko
 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
 • Kampania i marketing w wyborach samorządowych – czyli zestaw rad i wskazówek dla kandydatów
 • Nowe przepisy unijne w zakresie PPP
 • Odwrotne obciążenie – zasady rozliczenia transakcji u nabywcywpytaniach i odpowiedziach
 • Specyfika wydawania warunków zabudowy
 • Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Przystosowanie raportów wspomagających
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych
 • Zasady rozliczania kosztów pośrednich
 • Najważniejsze zmiany prawne w e-administracji w 2014 r.
 • Wybory samorządowe 2014
 • Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
 • Kadry i płace w sferze budżetowej
 • Wszystko o amortyzacji
 • Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia
 • Rola kontroli zarządczej w zapobieganiu i wykrywaniu defraudacji w jednostkach sektora publicznego – część I
 • Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian
 • Kalendarz rachunkowo-sprawozdawczy 2014 r. dla jednostek sektorafinansów publicznych
 • Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach sektorafinansów publicznych
 • Rozliczanie pracowników placówek oświatowych z podatku dochodowego za 2013 r.
 • Transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków –praktyczne rozliczenia
 • Instrukcja rozliczeń krajowych – VAT 2014
 • Plusy i minusy zmian w VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – praktyczne problemy
 • Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym – ustalenie wyniku finansowego i podatkowego
 • Skutki niewykonania pracy przez pracownika
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Informacje o egzaminie
 • SDDS - Kalendarz Udostępniania Danych
 • Jak rozliczać karnety sportowe przekazywane pracownikom
 • Odszkodowania w prawie pracy
 • Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.
 • Zmiany w prawie w 2014 r.
 • Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania należności-przykłady rozliczeń
 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.
 • Zbiór nieprawidłowości w jednostkach sektora finansów publicznych 2013
 • Jak ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - praktyczna instrukcja
 • Nagrody jubileuszowe - pytania i odpowiedzi
 • Zawieranie umów o pracę
 • Okulary dla pracownika - problemy podatkowe
 • Zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zmiany od 17 czerwca 2013 r.
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Leasing po zmianach od 1 stycznia 2013 r.
 • Podróże służbowe od 1 marca 2013 r.
 • Obliczanie wysokości świadczeń chorobowych
 • Zasiłek chorobowy dla nowego pracownika
 • Zatrudnianie zleceniobiorców
 • Urlopy w różnych systemach czasu pracy
 • Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 7
  Nowość
 • Wskaźniki i stawki Nr 3
 • Ściąga Kadrowego - Jak dokonać potrąceń z zasiłków – po zmianach limitów od 1 marca 2015 r.
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 3
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 6
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 3
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 2
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 1
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 12-ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 12
 • Ulga na dzieci za 2014
 • Nowe zasady oskładkowania umów zleceń
 • Ubezpieczenia członków rad nadzorczych 2015
 • Deklaracje elektroniczne 2015
 • Mniejsze obowiązki pracodawców
 • Ryczałt samochodowy 2015
 • Należności pracownicze 2015
 • VAT od samochodów – aktualne interpretacje
 • Ilu księgowych w Polsce ma certyfikat
 • Ubezpieczenie OC biur rachunkowych
 • MF o certyfikatach księgowych
 • Nieodpłatne świadczenia pracownicze po wyroku TK
 • Nowe obowiązki sprzedawców
 • Zdarzenia po dniu bilansowym
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych 2014
 • Składanie sprawozdań finansowych
 • Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
 • Co wybrać: ZUS czy OFE?
 • Koszty odwołania z urlopu
 • Urlop wypoczynkowy a wychowawczy, rodzicielski i macierzyński
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
 • Złamanie zakazu konkurencji
 • Listy ostrzegawcze od Ministra Finansów
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • VAT od samochodów służbowych
 • Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Zmiany w transakcjach powiązanych
 • Wycena prawa wieczystego użytkowania
 • Zatarcie skazania
 • Opinie biegłych rewidentów
 • Praca w niedziele i święta po zmianach
 • Egzekucje ZUS wobec dłużników
 • Zmiany w zamówieniach publicznych
 • Jak zmodyfikować janosikowe
 • Dziury w drogach - odszkodowania
 • Nowa ustawa śmieciowa a samorządy
 • Inwentaryzacja gruntów w samorządach
 • Wypłacanie trzynastek i potrącenia z trzynastek
 • Naliczanie nagród jubileuszowych w samorządach
 • Zmiany w kryteriach zamówień publicznych
 • Wywłaszczenie nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa
 • Opłaty za śmieci w sferze budżetowej
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej
 • Dlaczego nie ma standardów dla rachunkowości w sferze budżetowej
 • Nowe przepisy o ochronie środowiska
 • Polityka rachunkowości w sferze budżetowej
 • Karne odsetki w budżetówce
 • Czy czeka nas rewolucja w rachunkowości budżetowej
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Uchwała NSA o VAT w samorządach
 • Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS
 • Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r.
 • Należności urlopowe pracowników
 • Budżetowanie czy ewidencja księgowa
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - nowe zasady
 • Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • Praca zarobkowa na macierzyńskim i wychowawczym
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich
 • Urlopy i zasiłek macierzyński
 • Wszystko o tworzeniu ZFŚS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 • Umowy na czas określony

Zobacz opinie o IRB

 • „Przejrzysty serwis ! jest OK !”

  Darek

 • „Jasny i przejrzysty sposób przekazywanych informacji.”

  janiak

 • „super. i jeszcze raz super!!!”

  gosia

 • „warto zaglądać”

  ela

 • „Bardzo dobry pomysł. Proponuję popracować nad lepszą wyszukiwarką i będzie super.”

  Joanna

 • „dobry pomysł”

  Bozena

 • „bardzo przydatne informacje przedstawione w przystępny sposób. Chciałabym mieć możliwość...”

  Maryla

 • „Bardzo przydatne informacje o aktualnych zmianach w przepisach prawa oraz bardzo szeroki zakres...”

  Helena

 • „Bardzo dobry produkt przydatny w codziennej pracy”

  Gregor

 • „bardzo przydatne informacje w codziennej pracy”

  Joanna

 • „Produkt bardzo dobry”

  księgowa

 • „Super platforma i przydatna w pracy codziennej”

  AndXka

 • „Pomocne informacje na temat bieżących przepisów”

  B

 • „zawsze przydatne wiadomości, w terminie, pomocnik w pracy księgowego i nie tylko”

  księgowa

 • „Super już kilka razy miałam podbramkową sytuacje i znalazłam odpowiedź. Bardzo dobry też serwis...”

  Kora

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna zarówno dla urzędnika, księgowego i prawnika.”

  Andrzej S

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna dla każdego zajmującego się sferą budżetową nie tylko.”

  Andrzej

 • „Przejrzyste artykuły. Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian...”

  Gość

 • „czytelne i zrozumiałe artykuły 6”

  Wanda

 • „Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian przepisów prawa,”

  Helena

 • „Świetny, Dziękuję INFORKU, że o nas pomyślałeś :)”

  Zosia Księgowa (główna :))))

 • „Czytelne komentarze, aktualna informacja o zmianach w prawie”

  Gość

 • „Produkt jest profesjonalny i niezbędny dla każdego zatrudnionego w sferze budżetowe i nie tylko.”

  Andrzej

 • „Tego nam było potrzeba. Serwis szybki, aktualny, zawsze pod ręką. To właśnie główne cechy...”

  Hendrix

 • „Serwis profesjonalny zebrany w pigułce, bardzo przydatny w codziennej pracy”

  Barbara

 • „Serwis jest profesjonalny i niezbędny dla księgowego budżetowego.”

  Andrzej

 • „nowości są na bieżąco udostępniane - niektóre tylko sygnalizowane, przydałoby się szerzej opisywać”

  Ziutka

 • „Jest super, bieżące informacje zawsze pod ręką. Jasno, przejrzyście i zrozumiale.”

  beata

 • „Bardzo rzeczowa i aktualna pomoc, wręcz superowa:)”

  Justyna

 • „Świetne narzędzie do codziennego użytkowania, taka rzucająca się w oczy ,,przypominajka",...”

  Małgosia

 • „Bardzo dobra, profesjonalna strona. Mocno wybijająca się z podobnych oferowanych w internecie.”

  mario

 • „Bardzo pomocna w codziennej pracy, głównie ze względu na pojawiające się uaktualnienia przepisów...”

  Quba

 • „Kompleta, informacyjna, przypominająca, przydatna w codziennej pracy”

  Agnieszka

 • „Program dość funkcjonalny i przydatny w oragnizacji dnia”

  yola09

 • „Super serwis, bardzo pomocny, kompleksowy, najlepszy z jakiego kiedykolwiek korzystałam.”

  Irena

 • „Serwis bardzo przydatny w codziennej pracy. Polecam”

  Monika

 • „Bardzo dobry przekaz informacji w pigułce”

  tessa

 • „Jestem Waszą czytelniczą tzn. wydawnictwa Infor od początku istnienia polecam to wydawnictwo...”

  Bożena

 • „Super. Przy porannej kawie przegląd przepisów i terminów. Oby tak dalej. Dzięki”

  majka

 • „jest w porządku, skraca czas czytania przepisów w wersji papierowej”

  Wioletta

 • „Jestem zadowolona. Bardzo przydatne narzędzie pracy każdego księgowego.”

  anpaja

 • „bardzo przydatna i pomocna strona, aktualne przepisy i komentarze specjalistów z zakresu...”

  porprzemek

 • „INFORRB jest bardzo przydatny, pomocny. Jest się na bieżąco z przepisami no i oczywiście co...”

  Teresa

 • „jest rewelacyjna i brawa dla INFOR za pomysł”

  audytorka

 • „Istotne informacje dotyczące Rb i Finansów publicznych czytelne i świetnie zredagowane, łatwość w...”

  BogJan

 • „proste, w miarę potrzeb, rozbudowane, informacje rzetelne”

  maria

 • „PLATFORMA bardzo przydatna i pomocna w codziennej pracy księgowego. INFOR Organizer -SUPER...”

  Marianna

 • „Platforma Pomocna przy prowadzeniu działalności tak gospodarczej, jak i stowarzyszeniowej.”

  Jano prezes.

 • „Bardzo przydatna w codziennej pracy. Jestem na bieżąco z informacjami.”

  Aga

 • „Bardzo przydatna, przypomnienia i bieżące info są dla nas bardzo ważne i pomocne. Dziękujemy za...”

  kate

 • „cudowny produkt dla księgowych”

  Anna

 • „bardzo pomocna na co dzień!!! Super!”

  Halina

 • „Bardzo mi pomaga, jest super , nie muszę już szukać wiadomości- mam je zawsze w INFOR !!!!!!!!”

 • „Jest profesjonalnie zaprojektowana, uwzględnia wszystkie potrzeby korzystającego. Samo poruszanie...”

  Elżbieta

 • „To jest super serwis bardzo przydatny w naszej codziennej pracy ”

Co możemy dla Ciebie zmienić w IRB?